Association de Secours Mutuels des Anciens Militaires Luxembourgeois Bassin Minier

AMAMLBM ennert hierem Präsident John Pletschette invitéiert op hier Generalversammlung an den Restaurant ACACIA. - Den Gemengesekretär Jeannot Clement huet sie härzlechst wellkomm gehécht.

07-03-2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
www.eschalzette.com