CAVALCADE 2009

Coordinator Pedro Oliveira: "Een groussen Merci nach fier dei Leit dei geschter, op der Escher Cavalcade wuaren, an och an mengem Numm als Coordinateur an am Numm vum Escher City Tourist Office Esch een groussen merci un dei benevole Leit dei eis deen ganzen Daag iwer gehollef hun, nach eng keier een groussen Merci. Vive d'Escher Cavalcade 2009 "

15-03-2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
www.eschalzette.com