HOME Contact Guestbook About Esch E-Ticket Théâtre Online Bibliothèque Online Conservatoire Online Cinémas Online Belval Investment Rockhal Online

Interessenverein Lallange

Interesseverain Lalleng: Assemblée Générale
21-03-2008
Interesseverain Lalleng: Assemblée Générale
prochainement
prochainement
"Interessenverein Lallange"
Assemblée Générale
17-03-2006
Le "Interessenverein Lallange" invita à son assemblée générale dans le "Centre Omnisports Henri Schmitz", en présence de l'échevin Henri Hinterscheid qui répondit aux doléances de l'association. On nota aussi la présence des conseillers communaux Jeanne Becker, Dan Codello et André Zwally, ainsi que les responsables des Quartiers " Grenz", Felix Mond, et Jos Kollmesch de la "Cité Verte".
"Interessenverein Lallange"
Ehrung von Henri Hinterscheid, 1. Schöffe, sowie André Zwally, Ratsmitglied, im Beisein von Minister François Biltgen.
25-03-2006
Dazu Serge Erpelding, Präsident des Interessenvereins:
"Mir hun d'chance dass gleich zwee vu Lalleng gewielt guefen, dat ass émol den Heng als 1. Schäffen an den Änder als conseiller.
Mir hun ons vill Gedanke gemach wéi mer die zwee sollten zu Eieren kommen lossen, zum Beispill wéi zu Hollywood, zwee Stären um Walk of Fame, mä mir hun eis entscheed denen zwee gewielten Staren é Bam ze pflanzen. Sie mussen eis elo nach verspriechen de Bam alldag netzen ze kommen, an dofier ze suergen dass den Bémchen net agéet, wéll dat kéint en schlechten Omen sin."
Interesseverain Lalleng: Ouschteréerverdéelung
19-03-2008
Interesseverain Lalleng: Ouschteréerverdéelung an den Schoulen
Counter