HOME Contact Guestbook About Esch E-Ticket Théâtre Online Bibliothèque Online Conservatoire Online Cinémas Online Belval Investment Rockhal Online

Interesseverain Quartier Neiduerf

- 2008

1957-2007 Interesseveräin Quartier Neiduerf

Rue de Neudorf
E kuerzen Iwerbléck iwer d’Stroossen vun eisem Quartier.
Natiirlech kënnt déi Stroos, déi dem ganze Quartier sei Numm gin huet, fir d’éischt un d’Rei.: d’ „Rue de Neudorf”. Si ass entstanen, wéi e puer, meecht arem Leit ugefangen hun, baussecht vun dem alen Duerfkär, hir Haipercher mat roude Minettssteng opzeriichten. Lues a lues huet sech dat „Neit Duerf ” weider gezun duerch déi deemols genannte „Burhiel” zweschen der „Schneier” an dem „Nosbierg”laanscht klenge Wassertëmpelen, déi aus dem „Burgronn” gespeist gi sin. Aus dem schmuele Karewee ass dann am Laf vun de Joren eng propper, makadamiséiert Strooss gin. D’Infrastrukture goufen den Usprech vun den Haiser ugepasst, déi vun 1900 un hei gebaut goufen.
Nous commençons par la rue qui a donné le nom à tout le quartier : la « rue de Neudorf ». Elle a trouvé son origine, parce que plusieurs personnes, souvent de moindre revenu, ont commencé à ériger leurs maisons modestes à l’extérieur de l’ancien centre de la ville. Les maisons étaient généralement construites avec des pierres de minerai de la région. Ce « nouveau village » s’est prolongé entre « Burhiel », la « Schneier » et le « Nossbierg » le long de petits étangs dont l’eau provenait du « Burgronn ». Ce chemin étroit s’est transformé au fil des années en une rue macadamisée. Les infrastructures ont été adaptées aux exigences des maisons construites à partir de 1900.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
SCHNEIER
Ier een an d’Neiduerf era kënnt, béit e Wee schaarf no riets erop op d’ „Schneier”, an déi ganz Gewan ronderëm krut hiren Num d’ „Schneier”, déi bis uewen aus an d’Grengs eran an op de Gaalgebierg gefouert huet . Si soll esou genannt gi sin duerch de franséische Vokabel „chènevière”. Dat heecht op gutt däitsch „Hanfacker”. Et gëtt, wéi et schéngt, am lothrengeschen en Duerf, dat „Chenières” heescht, an do sollen och Hanf- a Fluessfelder gestanen hun, wéi bei eis dann och op der Schneier. Et get och gesot, dass just hei uewen op der Schneier mam Ofbau vum Minett ugefangen gouf.
Juste avant la rue de Neudorf une rue montait vers la droite pour arriver à la « Schneier ». Ce nom a aussi été donné à toute la campagne qui s’étendait jusqu’au Galgebierg. Cette appellation proviendrait du mot français « chènevière »( champ où croît le chanvre). En Lorraine existe une localité qui s’appelle « Chenières ». Dans cette région on aurait également produit du chanvre tout comme chez nous sur la Schneier. On raconte aussi que c’est ici qu’à débuté l’exploitation du minerai de fer.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue du Stade
D’ „Rue du Stade” féiert en 30 Meter méi no lenks vun dem fréere Wee op d’Schneir erop bei de Stadion vun Esch. Nach e Wuert iwert de Stadion vun Esch. Nodeem schon 1933 op „Dellhéicht” e Monument fir de Schmelzhär Emile Mayrissch opgeriicht gouf, louch et op der Hand, dass den 1935 fäerdeg gemaachte Stadion, nom „Emile Mayrisch” genannt gouf. Ween den Emile Mayrisch woar, brauch ee kengem Escher ze soen. Duerfir nëmmen kuurz: Zu Eech den 10.November 1862 gebuer koum en als Industriellen an de Minett, war entscheedend un der Grënnung vun der Arbed bedeelegt, vun där en 1920 Direktionspresident gouf. Seng sozial Astellung huet en iwerall am Minett beléift gemaach. Hien huet z.B. Aarbechterwunnenge baue gelooss an huet d’Aarbechterkrankekeess gegrënnt. Gestuerwen ass en duerch en Autosakzident de 5. März 1928.
La « rue du Stade » a eu son tracé à environ 30 mètres plus à gauche de l’ancien chemin vers la Schneier et monte vers le Stade Emile Mayrisch qui a été terminé en 1935. Ce nom est bien connu par les echois. Emile Mayrisch, né le 10 novembre 1862 à Eich est venu comme industriel à Esch. Il a participé à la fondation de l’ARBED dont il est devenu en 1920 Président de la direction. Par son attitude sociale il était bien aimé dans tout le sud du pays. Il fit construire, entre autres, des maisons pour ses ouvriers et a fondé la caisse de maladie pour ouvriers. Il est décédé le 5 mars 1928 dans un accident de voiture.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue Emile Eischen
Hei wëlle mer déi zwou nei Stroosse net vergiessen, déi eréicht an de leschte Joeren ugeluecht si gin. Do wär emol fir d’éischt d’ „Rue Emile Eischen” ze nennen, déi hiren Num kritt huet no deem fréieren Escher Gemengerot a Gewerkschaftler Emile Eischen, dee vun 1946 bis 1955 dru geschafft huet, an der Gemeng déi sozial Interesse vun den Aarbechter duerchzesetzen. Ir déi Strooss de Num vum Emile Eischen kritt huet, gouf si, an d’ganz Gewaan ronderem „Op dem Ostbierg” genannt. Déi Bezeechnung ass iwregens nach haut geleefeg.
Ici nous ne voulons pas non plus oublier les deux nouvelles rues construites ces dernières années. Mentionnons d’abord la rue « Emile Eischen » qui porte le nom de l’Echevin et syndicaliste qui a défendu entre 1946 et 1955 les intérêts des ouvriers dans la commune. Auparavant on appelait la rue Emile Eischen ainsi que toute la campagne environnante « op dem Ostbierg ». Cette désignation est encore aujourd’hui courante.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue Dr. Philippe Bastian
Eng nach méi nei Stross ass entstanen, déi parallel zu der rue Emile Eischen ëm 2003 ugeluecht gouf. Et ass d’„Rue Dr. Philippe Bastian”. Déi Strooss huet hiren Numm kritt un d’Erënnerung un de Matbegrënner vun der Waldschoul, an deem (deemols) neie Spidol, President vun der Association des Gymnastes du Bassin Minier, President vun der Fraternelle a Gemengerot vun 1928 bis 1933. Dozou ass ze soen, dass en Directer vun der „Ligue Luxembourgeoise Antituberculeuse” war a vill Verdengschter beim Fonctionnement vum deemolegen Dispensaire hat.
Parallèlement à la rue Emile Eischen a été construite vers 2003 la « rue Dr. Philippe Bastian ». Cette rue porte ce nom en mémoire du cofondateur de l’école en forêt et de l’hôpital d’Esch. Philippe Bastian fut président de l’association des Gymnastes du Bassin Minier, président de la Fraternelle ainsi que conseiller communal de 1928 à 1933. Il faut encore remarquer qu’il était directeur de la « Ligue Luxembourgeoise Antituberculeuse » et avait de nombreux mérites dans le fonctionnement du dispensaire de l’époque.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue de Schifflange
Mir kommen erëm erof bis bei d’Bréck. Do fiiert een eran an d’
„Rue de Schifflange”, déi déi al Escher nach ëmmer de „Schefflengerwee” nennen, esou wéi aus villen anere Weeën eemol eng Strooss gin ass. D’ „Rue de Schifflange” krut hiren offiziellen Numm allerdings eréischt am Joer 1963. Si féiert, wéi den Num et seet, op Scheffleng laanscht d’Schefflenger Schmelz, déi fréier emol d’„Metze Schmelz” geheecht huet, nom Escher Industrielle Léo Metz, dee se 1870 baue gelooss huet. Den éischten Héichuewen gouf schon 1871 a Betrieb geholl.
Nous revenons en bas près du pont du chemin de fer. Vers la gauche on rentre dans la « rue de Schifflange » que les anciens eschois appellent encore aujourd’hui « le chemin de Schifflange ». La « rue de Schifflange » a eu son nom officiel seulement en 1963. Elle conduit, comme son nom l’indique vers Schifflange, le long de l’usine de Schifflange qui s’appelait auparavant « usine Metz », parce que érigée par l’industriel eschois Léon Metz.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Cité Franz Leesberg
Vum Schefflengerwee aus kennt ee schaarf erop op d’ „Cité Franz Leesberg”, déi um Lallengerbierg leit, an déi d’Leit kurzerhand „Op dem Leesbierg” nennen. Et sief awer gesot, dass déi Siedlung hire Num kritt huet no engem gebiertegen Hollänner, deen zimmlech vill Verdengschter fir Esch an de Minett huet. Dat war de fréiere „Capitäne et Régisseur” vun der Escher Minnegesellschaft, de François-Xavier- Hubert Leesberg, 1808 zu Amsterdam gebuer, Artillerieleutnant zu Ettelbréck, duerno Kapitän vum Jaegerbataillon zu Iechternach. Wéi en als Géolog op Esch koum, huet e sech mat Recherchen iwer déi verschidden Erzformatiounen ofgin an eng grouss Stengsammlûng zesummengestallt. En huet dobei en bis elo onbekannt Element entdeckt, dat spéider no sengem Num „Leesbergit” genannt goef. Gestuerwen ass en zu Esch 1889 an hei leit en och begruewen.
De la rue de Schifflange on monte à droite, après un court virage abrupte, vers la « Cité Franz Leesberg ». Elle se trouve sur le Lallengerbierg et les gens l’appellent simplement « sur le Leesbierg ». Mais cette cité a eu son nom d’après un militaire hollandais qui a eu beaucoup de mérites pour Esch et la région du minerai de fer. Il était capitaine et régisseur de la société des mines et s’appelait François-Xavier-Hubert Leesberg, né en 1808 à Amsterdam, lieutenant de l’artillerie à Ettelbrück et après capitaine du bataillon de chasse à Echternach. En venant comme géologue à Esch il fit des recherches sur les différentes formations de minerais et a constitué une belle collection de pierres. Ainsi, il a découvert un élément inconnu à cette date qui a reçu le nom d’après lui le « Leesbergit ». Le capitaine Leesberg est décédé à Esch en 1889 où il a été aussi enterré.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue St. Nicolas
Elo kommen mer erem an dat eigentlecht Neiduerf zeréck. Direkt op der lenker Säit zitt et eis an d’ „Rue St. Nicolas”. Bei deser Bezeechnung handelt et sech em eppes Kuriéises. Déi Strooss huet nämlech neischt mat eisem léiwen hellegen Kleeschen ze din, mä – esou get op mannst erzielt – mat engem sympateschen Awunner vun Esch, dem Här Nicolas Bock, Gemengerot vun 1849 bis 1912. Bekannt gouf en ënner anerem, well en sech agesat hat, dass den Haaptuert vum Kanton erëm op Esch kom ass. Dat war 1849. En huet och emmer mat engem gewessen Houffert de Fändel vun der deemoleger Escher Musek gedroen. Mä zu Éieren koum en dodurch, dass en déi Gäert hannert der Strooss vum Neiduerf, déi him gehéiert hun, der Gemeng Esch ofgetrueden huet, fir dass hei eng nei Strooss kéint ugeluecht gin. Fir him Merci ze soen, huet de Conseil beschloss, déi nei Stross nom Här Bock sengem Virnumm ze nennen, nämlech „Nikolaus - Strasse”. Eréicht spéider gouf där Strooss en Hellegen „Saint” opgeprafft.
Revenons dans la rue de Neudorf.. Après environ 100 mètres vers la gauche nous rentrons dans la « rue St. Nicolas ». Cette désignation n’a rien avoir avec notre bon Saint Nicolas, mais on raconte que c’est plutôt le nom d’un habitant sympathique d’Esch, Monsieur Nicolas Bock. Il était conseiller communal de 1849 à 1912 et a eu entre autre le mérite d’avoir réussi en 1949 à mettre Esch comme ville principale du canton. C’est aussi avec une certaine fierté qu’il a porté à l’époque le drapeau de la musique d’Esch. Il a été honoré par le fait qu’il a cédé à la commune d’Esch les jardins qui lui appartenaient derrière la rue de Neudorf afin de permettre de construire là une nouvelle rue. Pour le remercier de son beau geste le conseil municipal a nommé cette rue d’après le prénom de Monsieur Bock, c'est-à-dire « Nikolaus – Strasse ». C’est plus tard qu’on a ajouté le mot « Saint » à la rue Nikolaus.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue Albert Goedert
Paralell zu der „Nikolaus - Stroos” gouf vill spéider eng ganz nei Strooss ugeluecht, um Terrain vun der fréiere Briketteri Schuller, zu gleicher Zait, wéi déi modern Siidlung. Et ass d’ „Rue Albert Goedert”. Do wären deemno och e puer Wuert néideg, fir iwer dee Mann ze schwätzen, deem sai Numm déi Strooss dréit. Bekannt ass den Albert Goedert e.a. als Professer, Gemengerot, Direkter vum Lycée Hubert Clement, als member vum Staatsrot a President vun den „Amitiés Françaises”. Jiddereen awer, deen eemol an enger vun onse Mettelschoule war, kennt dem Albert Goedert seng „Grammaire pratique de la langue française”, e Léierbuch dat joerzengtelaang am Gebrauch vun de Studente war, an an deem nach haut dax nogeschloë gët, fir ze wëssen, wéi déi onregelmässeg Verben conjugéiert gin.
Sur le terrain de l’ancienne briqueterie Schuller on a construit beaucoup plus tard une rue parallèle à la rue St. Nicolas. Il s’agit de la « rue Albert Goedert ». Il faudrait dire quelques mots sur l’homme qui a donné son nom à cette rue. Albert Goedert est né le 30.8.1913 à Esch. Il fut connu entre autre comme professeur et directeur du Lycée Hubert Clement, comme conseiller communal en 1976. Il fut nommé comme membre du Conseil d’Etat le 19.12.1972 et était président des « Amitiés Françaises ». Mais chacun qui a fréquenté l’école moyenne connaît la « Grammaire pratique de la langue française » d’Albert Goedert. C’était un livre qui a été utilisé pendant des décennies par les étudiants et qui est encore consulté aujourd’hui pour revoir la conjugaison des verbes irréguliers, ne fût-ce que pour le subjonctif imparfait…..
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Sentier de Kayl
D’Neidierfschesstrooss leeft awer weider. Lenks dovun kënnt de „Keeler Pad”, spéider op franséisch „Sentier de Kayl” genannt, dee, wéi sei Num et seet, gebrauch gouf fir zu Fouss oder mam Weenchen, laanscht de Bëchelchen „An den Dennen” iwert de Lallengerbierg op Keel ze kommen. Haut steet do dee schéine Schoulpavillon, an deem zenter 1958 schon zwou Generatioune Kanner aus dem Neiduerf geléiert gin.
En continuant dans la rue de Neudorf, nous rencontrons sur notre gauche le « Keeler Pad » qui a été appelé plus tard « Sentier de Kayl ». Ce sentier a été utilisé pour se rendre à pied ou avec une charrette le long du petit bois « An den Dennen » à travers le Lallengerbierg à Kayl. Aujourd’hui se trouve au fond de cette rue le beau pavillon de l’école dans lequel déjà deux générations d’enfants du Neudorf sont alphabitisés depuis 1958.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue de Rumelange
E schmuele Pad féiert laanscht déi schéin Muttergottesgrott, déi sech harmonesch an den Hiwel erakuschelt, bei där sech d’Leit a besënnleche Gedanken ausrouen, an déi vun hinnen mat Léift ennerhalen a gefleegt get, bis erop op déi Platz, wou d’ Neiduerfstrooss sech spléckt, fir riichtaus op Rëmeleng ze féieren. Dat ass d’„Rue de Rumelange”. Net ze vergiessen awer soll d’Monument vum Interesseveräin sin, dat ënnert dem Moto: „d’Neiduerf vergësst seng Biergleit net” op der Plaz ennen am Hiwel zenter enger Rei vun Joeren steet, an emmer erëm den Zentrum ass vun Erënnerungsfeieren, déi besonnesch fir Bärbelendag vum Interesseveräin organiséiert gin.
Un sentier étroit passe à côté de la grotte qui s’intègre harmonieusement dans la colline et devant laquelle les gens peuvent méditer dans un cadre reposant. Le sentier sort à l’endroit où la rue de Neudorf se termine et dont la prolongation s’appelle « rue de Rumelange ». C’est aussi qu’à cet endroit est situé depuis quelques années le monument de l’Interesseveräin avec l’inscription « le Neudorf n’oublie pas ses mineurs ». Le monument est le centre de certaines commémorations qui sont organisées par l’Interesseveräin surtout à l’occasion de la fête de la Sainte Barbe.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
"Nossbierg"
Vun der Rëmelengerstrooss aus béit ee schaarf no lenks of, fir op den eigentleche „Nossbierg” ze kommen, en Ausleefer vum „Lallengerbierg”. Den Nossbierg, deen d’Kenner andeelen an de „fiichten” an den „henneschte” Nossbierg, grenzt schon un de schefflenger Terrain. Hei uewe gët et de „Foyer de la Solidarité” mat sengen Annexen. Hei hu vill handicapéiert Leit e protegéiert Heem a kënnen e menschewürdegt Liewe féieren.
A gauche au milieu de la rue de Rumelange on monte à gauche vers le « Nossbierg » en aval du « Lallengerbierg » et qui arrive jusqu’au terrain de la commune de Schifflange. C’est au début du plateau que nous trouvons le « Foyer de la Solidarité » avec ses annexes. Ici beaucoup de personnes handicapées vivent en foyer protégé.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue des Noyers
E bëssche weider an der Rëmelengerstrooss béit een of an d’ „Rue des Noyers”, oder op gutt letzeburgesch och de „Nossbierg” genannt, well hei vill Nösserte gewuess sin. De Nossbierg zitt sech bis an den „Huesegrënchen”, en aneren Ausleefer vum Lallengerbierg.
Un peu plus haut dans la rue de Rumelange on arrive vers la gauche dans la « rue des Noyers » appelé aussi en luxembourgeois « Nossbierg » qui s’étend jusqu’au « Huesegrënchen », un autre coté en aval du Lallengerbierg.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue Burgronn
Déi gutt al Flouernimm sin erfreelecherweis zu engem Deel op mannst nach op lëtzebuergesch beibehale bliwe. De Burgronn z.B. ass erëm de „Burgronn” gin, och wann en nach hei an do „Bourgrund” oder „rue du Bourgrund” vernannt gët. Wann ee vum Burgronn schwätzt, denkt een automatesch un den „Hongrege Bur”, en enneriirdesche Waasserlaf, deen aus dem „Heedegröndchen” an och erof vum „Elendege Bierg” leeft, a just hei um Eck vum Burgronn an den ale „Rëmlengerpad” a klenge Quellen eraus gesprëtzt ass. Haut allerdengs ass den honrege Bur kanaliséiert....
Heureusement les anciens noms des lieux-dits ont partiellement été conservés en luxembourgeois. Le Burgronn p.ex. est redevenu le « Burgronn », même si parfois on l’épelle à tort « Bourgrund » ou « rue du Bourgrund ». En parlant du Burgronn on pense automatiquement au « Honrege Bur » (fontaine affamée), un cours d’eau souterrain qui vient du « Heedegröndchen et aussi du « Elendege Bierg » et qui a fait surface en petites fontaines au coin du Burgronn et de l’ancien chemin vers Rumelange. Aujourd’hui le honrege Bur est canalisé.....
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue de la Source
....Dass den honrege Bur mat ville Seechen a Legenden verbonnen ass, wëlle mer awer hei net méi weider ernimmen. Dat kann een an de Broschüren noliesen, déi den Interesseveräin fir seng 25, respektiv 4o Joresfeieren eraus gin huet. Witzeg ass op mannst, dass dee Wee, deen déi al Neidierfer Leit fréier de „Rëmlenger Pad” genannt hun, well en an der Zäit och begaange gouf, fir zu Fouss an deser Richtung ze goen, elo „Rue de la Source” heescht, an dass dat géit Steck Wee, dat erop op den „Elendege Bierg” féiert, ewell „Rue du Hongrege Bur” genannt get.
....Il serait vain de mentionner qu’il est à l’origine de beaucoup de légendes. On peut cependant relire des détails y relatifs dans les brochures que l’Interesseveräin a éditées pour son 25e resp. 40e anniversaire.) Il est du moins curieux que l’ancien « Rëmlenger Pad », pris à l’époque pour se diriger à pied vers Rumelange, est maintenant appelé « Rue de la Source » et que le chemin qui monte vers le « Elendege Bierg » se nomme aujourd’hui « rue du Hongrege Bur ».
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Kleesgruendchen
An zum Schluss kënnt een nach e Wuert soen iwert de „Kleesgrëndchen” (och en ale Flouernumm). Do get fir de Moment dichteg gebaut an eng fuschnei Strooss ugeluecht. Déi nei Strooss féiert poulriicht erop an de Bësch, iir e schmuele Pad een bis op de Gaalgebierg brengt.
Un mot sur le «Kleesgröndgen », également un ancien nom d’un lieu-dit. Actuellement on est en train d’y construire des maisons et une toute nouvelle rue ; celle-ci nous mène dans son prolongement tout droit vers la forêt et continue par un chemin étroit vers le Galgebierg.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
Rue Dieswee
E Wuert nach iwer den „Dieswee”. Eng plausibel Erklärung iwert d’Bezeechnung „Dieswee” fënnt een a verschidden Theorien. Virun allem déi, déi een och gleewe kann, ass déi, dass dee Wee erop op de Gaalgebierg gefuert huet. Zu däer Zait gouf et nämlech och nach do e richtege Gaalgen. Do goufen enner aneren och d’Déiwen erop gefouert, fir eben do opgehaangen ze gin. Dofir haten se einfach de We „Diebesweg” genannt. Aus der aler Schreifweis gouf duurch Ofschreiwfehler oder Wuertverdréiungen eben eisen heitegen „Dieswee”, nodeem en z.B. 1753 „Diisweg” oder 1759 „Diebesweg” geschriwe gouf.
La théorie la plus crédible sur le nom de la rue « Dieswee » provient du fait qu’elle monte du centre de la ville vers le Galgebierg. A l’époque il y existait une potence et les voleurs (en allemand Diebe) y ont été pendus. De ce « chemin des voleurs » est devenu par des déformations ou des fautes d’orthographe en 1753 « Diisweg » ou en 1759 « Diebesweg » et maintenant « Dieswee ».
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
„Gaalgebierg”
A woufir hu mer dann iwerhaapt e „Gaalgebierg”? Schliesslech ass dee Bierg eng vun de schéinsten Plazen vun Esch, an en huet esou eng makaber Bezeechnung. Ma a spéider Zäit gouf et e beschen iwerall am Land, do wou et e Geriicht gouf, och e Gaalge fir d’Leit opzehänken, wéi z.B. zu Bieles, zu Keel, zu Veianen, zu Letzebuerg a.e.w. Mir wessen aus de Bicher, dass deen „Ortsvorsteher”, deen 1676 d’Herrschaft iwer Esch hat (ennert dem Kinnek Karel II vu Spuenien) och domat d’„Ruten- Schwert- und Strickrecht” iwer all Escher Biirger hat. Hien huet dann och den éischten Gaalgen op der Héicht opstelle geloss, déi eben haut de „Gaalgebierg”heecht. An deemselwechte Joer gouf och schon den éichten Escher vum Geriicht zum Doud veruurteelt, gekäppt, an un de Féiss un eben deem Gaalgen do opgehaangen.
Mais d’où provient le nom « Gaalgebierg »? C’est une des plus jolies collines d’Esch avec une dénomination aussi macabre. A l’époque nous avons connu un peu partout dans le pays des potences pour exécuter les gens là où existait aussi une justice comme p.ex. à Belvaux, Kayl, Vianden, Luxembourg etc. D’après les écritures nous savons que le chef de la localité (Ortsvorsteher) qui en 1676, règnait sur Esch (sous le roi Charles II d’Espagne) avait le droit au fouet, au sabre et à la pendaison sur les citoyens d’Esch. Il a donc fait ériger la première potence sur la colline qui s’appelle aujourd’hui « Gaalgebierg ». La même année le premier eschois a été condamné à mort par la justice. Il a été décapité et pendu avec les pieds sur cette potence.
Texte : Pierre BILTGEN
Traduction : Georges WEISSEN
prochainement
prochainement
Rue André Koch
La Rue André Koch est située perpendiculairement au Dieswee
"Interesseveraïn Quartier Neiduerf Esch/Uelzecht"
22-01-2008 Ecole primaire du Neiduerf
Chers habitants du Neudorf,
Pour notre 50ième anniversaire nous avons édité un Album de photos sur notre quartier intitulé « D'Neiduerf fréier an haut » (Neudorf à l'époque et aujourd'hui).
Cet album est présenté sous forme de livre avec le format DIN A4. Il contient 72 pages avec 165 photos et une description de chaque rue de notre quartier est en luxembourgeois et en français.
Le prix de vente est fixé à 15 Euros respectivement 10 Euros pour les membres. Pour les frais d'envoi nous devons compter un supplément de 2 Euros.
On peut virer cette somme sur notre compte
CCPL LU 98 1111 1322 9685 0000 avec la mention « Album ».
ou vous pouvez aussi vous adresser à un des membres du comité pour acheter l'album
Rudy LEINER, 17 rue St. Nicolas Tél: 54 70 90
Marianne VOLZ, 25 rue St. Nicolas (le soir entre 19 et 20 hrs)
Georges WEISSEN, 11 rue Emile Eischen Tél: 54 60 78
Astrid STURM, 115 rue Bourgronn Tél: 54 29 06
Monique Weber, Feiereisen Carlo, 16a rue de Schifflange Tél 26 53 12 56
Aldo SAGRAMOLA, 48 rue de Neudorf Tél: 53 17 24 (le soir entre 20 à 21 hrs)
Nous pensons que cet album doit intéresser chaque citoyen du quartier et tous ceux qui intéresse le quartier et nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs en feuilletant dans ces pages.
Interesseverain Quarier Neiduerf
14-03-2008
Assemblée Générale
prochainement
Interesseverain Quartier Neiduerf
28-03-2007
Assemblée Générale
qui se tiendra à l'Hôtel de Ville
Interesseverain Quartier Neiduerf
Séance Académique
19-04-2004
INVITATION A LA SEANCE ACADEMIQUE DU CINQUANTENAIRE
de
L'Interesseverain Quartier Neiduerf Esch/Alzette
1957-2007
Programme
Mot de bienvenue du Président Rudy LEINER
Allocution de Madamee la Bourgmestre Lydia MUTSCH
Clôture de la séance par le Président Rudy LEINER
L'encadrement musical sera assuré par l'Ensemble à Plectre Municipal
Vin d'honneur offert par la Ville d'ESCH/ALZETTE
Veuillez svpl nous confirmer votre présence avant le 10 avril 2007 auprès de: M. LEINER Rudy tél 54 70 90
M. WEISSEN Georges tél 54 60 78
Mme STURM Astrid tél 54 29 06
Interesseverain Quartier Neiduerf
30-09-2007
Iessen zum 50-jaerejen Jubileum vum Interessenverain Quartier Neiduerf mam Minister François Biltgen an senger Famill, dei all am Neiduerf wunnen.
Counter