HOME Contact Guestbook About Esch E-Ticket Théâtre Online Bibliothèque Online Conservatoire Online Cinémas Online Belval Investment Rockhal Online

ARAESCH - association des arbitres de football d'Esch-sur-Alzette

ARAESCH: réception à la mairie
26-04-2008
L'association des arbitres de football d'Esch-sur-Alzette s'est retrouvée samedi dernier pour une petite réception à la mairie à l'occasion du 90ème anniversaire de leur organisation en présence de Dan CODELLO, président du comité d'organisation et les les membres du comité d'honneur: François BILTGEN, Lydia MUTSCH et Henri HINTERSCHEID.
1918-2008 ARA ESCH
07-06-2008
D'Futtballarbitteren feieren 90 Joër 1918-2008 ARA ESCH
Receptioun op der Gemeng
Association des Arbitres du Football d'Esch-sur-Alzette
26-05-2009
Une remise d'un chèque du comité d'organisation du 90ème anniversaire de l'Association des Arbitres du Football d'Esch-sur-Alzette a eu lieu en présence de Mme Lydia Mutsch, bourgmestre, M. Henri Hinterscheid, échevin et de M. Daniel Codello, conseiller communal.
Counter