Esch-sur-Alzette: "Konscht am Besch"

28/12/2004
copyright by pat jung or by city hall archieves
page 1 of 2 Next

Konscht am Besch 2004 06 001 Konscht am Besch 2004 06 002 Konscht am Besch 2004 06 004 Konscht am Besch 2004 06 005 Konscht am Besch 2004 06 006
Konscht am Besch 2004 06 001.jpg Konscht am Besch 2004 06 002.jpg Konscht am Besch 2004 06 004.jpg Konscht am Besch 2004 06 005.jpg Konscht am Besch 2004 06 006.jpg
Konscht am Besch 2004 06 007 Konscht am Besch 2004 06 008 Konscht am Besch 2004 06 009 Konscht am Besch 2004 06 011 Konscht am Besch 2004 06 012
Konscht am Besch 2004 06 007.jpg Konscht am Besch 2004 06 008.jpg Konscht am Besch 2004 06 009.jpg Konscht am Besch 2004 06 011.jpg Konscht am Besch 2004 06 012.jpg
Konscht am Besch 2004 06 013 Konscht am Besch 2004 06 014 Konscht am Besch 2004 06 015 Konscht am Besch 2004 06 016 Konscht am Besch 2004 06 018
Konscht am Besch 2004 06 013.jpg Konscht am Besch 2004 06 014.jpg Konscht am Besch 2004 06 015.jpg Konscht am Besch 2004 06 016.jpg Konscht am Besch 2004 06 018.jpg
Konscht am Besch 2004 06 019 Konscht am Besch 2004 06 020 Konscht am Besch 2004 06 021 Konscht am Besch 2004 06 022 Konscht am Besch 2004 06 023
Konscht am Besch 2004 06 019.jpg Konscht am Besch 2004 06 020.jpg Konscht am Besch 2004 06 021.jpg Konscht am Besch 2004 06 022.jpg Konscht am Besch 2004 06 023.jpg
Konscht am Besch 2004 06 024 Konscht am Besch 2004 06 025 Konscht am Besch 2004 06 026 Konscht am Besch 2004 06 027 Konscht am Besch 2004 06 028
Konscht am Besch 2004 06 024.jpg Konscht am Besch 2004 06 025.jpg Konscht am Besch 2004 06 026.jpg Konscht am Besch 2004 06 027.jpg Konscht am Besch 2004 06 028.jpg
Konscht am Besch 2004 06 029 Konscht am Besch 2004 06 030 Konscht am Besch 2004 06 031 Konscht am Besch 2004 06 032 Konscht am Besch 2004 06 033
Konscht am Besch 2004 06 029.jpg Konscht am Besch 2004 06 030.jpg Konscht am Besch 2004 06 031.jpg Konscht am Besch 2004 06 032.jpg Konscht am Besch 2004 06 033.jpg
Konscht am Besch 2004 06 033a Konscht am Besch 2004 06 034 Konscht am Besch 2004 06 035 Konscht am Besch 2004 06 036 Konscht am Besch 2004 06 037
Konscht am Besch 2004 06 033a.jpg Konscht am Besch 2004 06 034.jpg Konscht am Besch 2004 06 035.jpg Konscht am Besch 2004 06 036.jpg Konscht am Besch 2004 06 037.jpg
Konscht am Besch 2004 06 038 Konscht am Besch 2004 06 039 Konscht am Besch 2004 06 040 Konscht am Besch 2004 06 041 Konscht am Besch 2004 06 042 maison Rosati
Konscht am Besch 2004 06 038.jpg Konscht am Besch 2004 06 039.jpg Konscht am Besch 2004 06 040.jpg Konscht am Besch 2004 06 041.jpg Konscht am Besch 2004 06 042 maison Rosati.jpg
Konscht am Besch 2004 06 043 Konscht am Besch 2004 06 044 Konscht am Besch 2004 06 045 Konscht am Besch 2004 06 046 Konscht am Besch 2004 06 047
Konscht am Besch 2004 06 043.jpg Konscht am Besch 2004 06 044.jpg Konscht am Besch 2004 06 045.jpg Konscht am Besch 2004 06 046.jpg Konscht am Besch 2004 06 047.jpg
Konscht am Besch 2004 06 048 Konscht am Besch 2004 06 049 Konscht am Besch 2004 06 050 Konscht am Besch 2004 06 051 Konscht am Besch 2004 06 052
Konscht am Besch 2004 06 048.jpg Konscht am Besch 2004 06 049.jpg Konscht am Besch 2004 06 050.jpg Konscht am Besch 2004 06 051.jpg Konscht am Besch 2004 06 052.jpg